من اخبار افرادی مثل امید کوکبی رو میشنونم نگران همه زندانیا میشم حتی کلاهبردارها و زورگیرها و... که عملاًتو زندانها به سمت مرگ کشیده میشن .