فک کن طرف کاسبیش خراب میشه چکاش برگشت میخوره بناچار میره زندان. بعد اونجا بخاطر شرایط بهداشتی بد زندان مریضی لاعلاج میگیره .