حدود پنجاه میلیارد تومان https://t.co/gtqVjOZ4NY .