تو ایران رئیس جمهور حتی نمیتونه پرونده قضایی رو بگیره ببینه چی توشه #امیدکوکبی .