رفتم خوابیدم برگشتم دیدم چار تا آنفالو دادم.به عبراتی سی درصد فالوئرامو از دست دادم .