آقا اگه سی نفر فقط همینجوری ساکت میرفتن جلوی در بیمارستان مؤثرتر نبود؟ .