آدمی که تو انتخابات مردم محکم زدن تو دهنش چرا باید خطیب نماز جمعه باشه؟ شگفتا https://t.co/kX7fqPU9bA .