قشنگ معلومه امید کوکبی سیتیزن امریکا نبوده. برای همین خانم امانپور با هشتگ پرینس بروزه .