شعبه سی و شش دیوان عالی کشور گفته دلیلی بر جاسوسی در پرونده پیدا نشد و حکم اولیه رو نقض کرده بعد چی وارد پرونده شده که حکمو تایید کردن؟! .