سه تا نکته جالب تو این رای هست اول اینکه استعلام کرده از وزارت خارجه گفتن در حال حاضر با هیچ دولتی در حال تخاصم نیستیم... .