دوم اینکه جرم جاسوسی در مورد کسی که دسترسی به اطلاعات محرمانه نداره مصداق نداره .