سوم اینکه حکم واقعاً شرایط اعاده دادرسی رو نداشته ولی قضات دیوان از بابت عطوفت و رأفت نقضش کردن .