طنز ماجرا اینجاست که خیلی از ماها به همین موحدی کرمانی رای دادیم :)) .