این خبرنگارایی که میگید کیا هستن؟ من حداقل سه تا دیدم هشتگ زده بودن .