سه امتیاز از جهنم تختی اهواز بیشتر از سه امتیاز دربی ارزش داشت! .