فولاد خوزستان را چه میشود؟ شت .
میگن گاببندی بوده. هوالعالم ‎- طغرل