شاید مسخره به نظر بیاد ولیمطئنم شورای تامین خوزستان عمداً بازی روگذاشت تو تختی تا به نفع استقلالها تموم بشه.امنیت کلی آدم سر این به خطرافتاد .