یارو با این همه وحشیگیری که سر زن و بچش درآورده بیست ملیون وثیقه بریدن سوشا مکانی به خاطر چارتاعکس یه هفته بازداشت بود آخرم دو میلیارد بریدن .
Khar too Khare akhe. ‎· Jasmine
زن و بچه حق مرده تو عص لام میتونه هر کاری بکنه باهاشون ‎· مستانه