تو کشورسیاستگذاری (تقنین) با سپاهه اجرا با قوه قضائیه. قوه مقننه و مجریه اصلی اینان .