یکی تعریف میکرد همکلاسیش(خانم) بعد از فارغ التحصیلی شد دادیار دادسرای الهیه. ظرف چندسال کارش به جایی رسید طراح دکور خونش از ایتالیا میومد... .