گند کاراش که دراومد برای تنبیه فرستادنش یکی از دادسراهای جنوب شهر! .