بر خلاف تصورات و پیش بینیها هیچ هتل خالی تو اصفهان پیدا نشد .