نود درصد توریستای خارجی که میبینم پیرزنن بیست درصد پیرمرد .