ولی اصفهانیا چه حالی میکنن با زاینده رود تو این فصل پرآب و پرفشار و خنک ملایم .