یه جلسه داشتم تو دادگاه تجدیدنظر. رئیس دادگاه روحانی خوش قدوبالایی بود! میتونم بگم اندازه یه دانشجوی ترم دومی درموردموضوع پرونده آگاهی نداشت .