مهموندارهای ایران ایر از تیپشون معلومه کارمند دولتن .