یکی از الزامات اولیه سازمان تجارت جهانی حذف تعرفه های غیرمنطقیه اینم پارادوکسه که دولتهای ما هم مشتاق تعرفه بی حسابکتابن هم عضویت wto .