آخ آخ یه چیزی دیدم یاد دکتر پادگان افتادم #WhenIWas .