بشر چندهزارسال وسیله نقلیش اسب بوده وسیله جنگش شمشیر وسیله ارتباطش حداکثر کبوتر و... یهو چی شد که پیشرفت انقدر شتابان شد؟! .