بر چشم بد .
من همیشه می گم بر چشم و ابروی بد لعنت ‎· shompi