احمدی نژاد یه کم دیگه ادامه پیدا میکرد ایرانم همین بود https://t.co/dlxOM5OCGK .