بعد سی سال خدمت به دولت مجبوره برای یه لقمه نون دنده صدتا یه غاز عوض کنه دو روز نبود گیر خفت گیر افتاده بود. پیرمرد مثل ابر بهار گریه میکرد .