یه بار یه سرهنگ آگاهی میگفت اگه بدونید تو این شهر چه خبره پاتونو از خونه بیرون نمیذارین خودم نمیذارم بچه‌هام از غروب به بعد بیرون خونه باشن .