ما خدارو شکر تو کشورمون نسبت به اطراف تهدید تروریستی و جنگی کمتره ولی امنیت از هزار منبع دیگه مورد تهدیده که نمونه‌ش هیچ جای دیگه دنیا نیست .