ریدن تو آخر هفته مون رفت. هنوزم شانس قهرمانی هست ولی کم هست .