خیلی اعصابم خورده به هیچ وجه این نتایج و این داوریهای عجیب رو بر نمی تابم .