بنظر میرسه انتخابات دوردوم کاملاً سوت و کور در حال برگزاریه. جو هیجانی کاملاً فروکش کرده .