باز خوبه تو اصفهان سی و سه پل هست! تو بعضی از شهرها در همین حد هم امکانات برای لذت بردن از ساحل وجود نداره یا من ندیدم! .