یا سمت آبادان وخرمشهر یه راننده گفتم منو بذار یه جایی بشه دو ساعت وقت گذروند. گفت ها مبریمت لب شط حال کنی! گذاشت وسط یه جای بی آبو علف رفت! .