وقتی اروند به جای اینکه آب بده به خلیج فارس ازش آب میگیره این یعنی چه؟ .