تو رادیو میگفت سانتافه با سرعت دویست و چار کیلومتر متوقف شده پلاکشو چک کردن دیدن مال نیسان وانته تهش فهمیدن از منطقه آزاد اروند اومده! مشنگ! .