یه عده قبلاًباهم رفیق بودن الان مساله پیداکردن یکیشون داره عکس خانوادگی بقیه روپخش میکنه خباثت اون به کنارخودتون چراهرخریوواردحریمتون میکنید .