امکانات سیاسی و اقتصادی که شهردار تهران در اختیار داره کم از یه رئیس جمهور نیست. یه دونه رأیی که اون دروغگو فروخت خیلی سرنوشت ساز بود .