آخ! راستی کریمی قدوسی چی شد؟ اونم هست تو مجلس بعدی؟ اون اگه بره دست راست علم الهدی قلم میشه .