آقا یعنی واقعاً تو این نظامهای امپریالیستی قانون حمایتی برای کارگر و کارمند وجود نداره؟! .