حالا همه کارگرو با دست پینه بسته مینشاسن ولی من کارگر دیدم اومد اداره کار حقوقش ماهی بیست میلیون همه عمرشم پشت میزنشین بود .