معلم سوم دبستانمون به بداخلاقی معروف بود. تا یه چیزی میشد سریع به طرف میگفت کفشاتو درآر. یه بار یکی از بچه ها سر همین غش کرد تو سطل زباله .