یه بار به من گفت کفاشتو درآر. سریع خم شدم شروع کردم بند کفشو باز کنم. یه کم خیره نگاه کرد گفت برو بشین بار آخرت باشه! .