شورای نگهبان میگه چون قانون اساسی در این مورد چیزی نگفته پس ما حق داریم! مثل اینکه بگی چون قانون ساکته من حق دارم برینم رو سر بقیه .