جالبه این ترند جدید بدون هیچ تبلیغ خاصی پدید اومد .